Allmänna villkor (träder i kraft den 1a februari 2021)

Senast ändrad 28-11-20

1. Allmänt

Följande allmänna villkor (”Villkor”) gäller när UbiGo Innovation AB org. nr. 556985-8268 (”UbiGo”, ”vi” eller ”oss”) med registrerad adress Maskingatan 5, 417 64 Göteborg, tillhandahåller möjligheten att samla, boka och betala för resetjänster (”Tjänsten”).

Den person som initialt öppnar ett användarkonto (”Användarkonto”) hos UbiGo (”Kontoansvarig”) är betalningsansvarig samt den person som har rätt att bjuda in ytterligare användare (”Kontoanvändare”) till Användarkontot för att kunna utnyttja Tjänsten. För att kunna vara Kontoanvändare krävs att du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Samtliga Kontoanvändare behöver godkänna dessa Villkor för att kunna ansluta sig till Användarkontot. Kontoansvarig och i tillämpliga fall Kontoanvändare benämns i dessa Villkor gemensamt ”Användare” och får inte bestå av juridiska personer. 

För att kunna vara Kontoansvarig krävs att du fyllt 18 år och att du inte är en juridisk person. Som Kontoanvändare räcker det med att du har tillåtelse från din(a) vårdnadshavare att använda Tjänsten.

Genom att registrera nödvändiga uppgifter och godkänna dessa Villkor kan du öppna ett Användarkonto. För att bli Kontoanvändare behöver du inbjuden till Användarkontot av en Kontoansvarig och därefter registrera nödvändiga uppgifter och godkänna dessa Villkor för att ansluta dig till Användarkontot. 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Personuppgiftspolicy här.

2. Förhållande till leverantörer av resetjänsterna

Vid utnyttjandet av resetjänster ingår Användare avtal direkt med tillhandahållarna (”Leverantör”) av resetjänsterna (”Resetjänster”). Det innebär att Användare behöver godkänna Leverantörernas tillämpliga villkor för Resetjänsterna. Observera att Leverantörens villkor kan komma att uppdateras. Se Leverantörernas fullständiga villkor här:

Tjänst
Leverantör
Tillämpliga villkor
1
Kollektivtrafik
SL
2
Taxi
Caboline (Sverigetaxi, Taxi Kurir, TopCab)
3
Poolbil
Move About
4
Hyrbil
Hertz
5
Cykel
Jonna

UbiGo har rätt att kräva ersättning från Användare i Leverantörens ställe.

3. Tjänsten

UbiGo tillhandahåller en möjlighet att samla, boka och betala för Resetjänster. UbiGo åtar sig även att tillhandahålla Användare färdbevis om det ingår i den beställda Tjänsten.

Efter att ett Användarkonto skapats väljer Kontoansvarig en eller flera Resetjänster att prenumererar på ”Prenumeration”. När Kontoansvarig öppnar ett Användarkonto ska denna välja om eventuella Resetjänster i kollektivtrafik ska köpas till ordinarie pris eller till reducerat pris för personer över 65 år.

När Kontoansvarig valt en Prenumeration gör UbiGo en kreditupplysning, verifierar de uppgifter Kontoansvarig har angett och gör en körkortskontroll i tillämpliga fall. Om kreditupplysningen och verifikationen blir godkänd så kan Prenumerationen påbörjas. När du som Kontoanvändare för fösta gången vill utnyttja Resetjänsterna gör vi en verifiering av dina uppgifter och gör en körkortskontroll i tillämpliga fall. Om dessa godkänns så kan du börja utnyttja de valda Resetjänsterna.

Kontoansvarig kommer när Prenumerationen valts att bli debiterad för första månaden direkt genom det konto- eller kreditkort som Kontoansvarig registrerat för Användarkontot. Därefter kommer Kontoansvarig att automatiskt bli debiterad månatligen för Prenumerationen från det registrerade konto- eller kreditkortet. Om Användare väljer att prenumerera på cykel debiteras Kontoansvarig det datum Användaren uppger att de vill ha cykeln levererad eller datumet Användaren vill hämta upp cykeln. 

Aktuella priser för Tjänsten och Resetjänsterna finns alltid publicerade på webbplatsen www.ubigo.me och i UbiGo-appen. UbiGo förbehåller sig rätten att justera priserna på Tjänsten eller Resetjänsterna och kommer då meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring görs. 

För att kunna använda Tjänsten krävs att Användare har tillgång till en smart telefon med UbiGo-appen (”App”) installerad och uppdaterade versioner av operativsystem (iOS eller Android).

Vi försöker tillhandahålla en App av så hög kvalitet som möjligt och strävar efter att korrigera eventuella fel, men vi kan inte garantera att informationen som anges alltid är korrekt, aktuell och fullständig. Den information som visas i Appen är i stor utsträckning beroende av att Leverantörerna tillhandahåller oss korrekt information. Vi garanterar heller inte att alla funktioner eller Appen som helhet alltid är tillgänglig. Vi förbehåller oss också rätten ändra och korrigera innehållet utan föregående information.

Vi ändrar och förbättrar löpande Appen vilket betyder att vi kan komma att lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta tjänsten helt och hållet. Vi kommer dock att försöka ge dig en så tidig förvarning som möjligt men senast 30 dagar innan en större ändring som påverkar dig som Användare negativt görs kommer vi att meddela dig.

Skulle du uppleva problem med Appen eller Tjänsten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på: 08-446 853 15 eller support@ubigo.me

4. Betalningsvillkor

Kontoansvarig kommer när Prenumerationen valts att bli debiterad för första månaden direkt genom det konto- eller kreditkort som Kontoansvarig registrerat för Användarkontot. Därefter kommer Kontoansvarig att automatiskt bli debiterad månatligen för Prenumerationen från det registrerade konto- eller kreditkortet. Om Användare väljer att utnyttja Resetjänsten med cykel debiteras Kontoansvarig det datum Användaren uppger att de vill ha cykeln levererad eller datumet Användaren vill hämta upp cykeln.

I samband med bokning av taxi eller hyrbil reserveras ett belopp motsvarande kostnaden för taxiresan eller kostnaden av hyrbil på det konto- eller kreditkort som registrerats på Användarkontot. Om bokningen däremot avbokas återbetalas beloppet direkt till det registrerade konto- eller kreditkortet utan fördröjning.

Om betalning för bilpool och kollektivtrafik inte kan genomföras från det registrerade konto- eller kreditkortet skickas det först fem (5) stycken meddelanden till den Kontoansvariges registrerade e-postadress om att betalning saknas och att den Kontoansvarige har möjlighet att åtgärda detta inom en period om tio (10) dagar från det att betalningen skulle ha genomförts. Skulle betalning inte inkommit till UbiGo inom den utsatta tidsperioden kommer UbiGo att blockera Användarkontots tillgång till bilpool och färdbevisen till kollektivtrafiken kommer att blockeras. Därefter skickas en faktura på beloppet av den utestående betalningen inklusive en fakturaavgift om 39 SEK till den Kontoansvarige.

Om betalning för cykel inte kan genomföras från det registrerade konto- eller kreditkortet skickas det först fem (5) stycken meddelanden till den Kontoansvariges registrerade e-postadress om att betalning saknas och att den Kontoansvarige har möjlighet att åtgärda detta inom en period om sju (7) dagar från det att betalningen initialt skulle ha genomförts. Skulle betalning inte ha inkommit till UbiGo inom den utsatta tidsperioden kommer UbiGo att skicka en faktura på beloppet av den utestående betalningen inklusive en fakturaavgift om 39 SEK till den Kontoansvarige. Fakturan förfaller till betalning tio (10) dagar från faktureringsdatumet. Saknar UbiGo betalningen vid förfallodatumet skickas en påminnelsefaktura som förfaller till betalning sju (7) dagar från faktureringsdatumet. Om påminnelsefakturan inte betalats vid förfallodatum måste Användaren återlämna cykeln i Jonnas lokaler på Tegelbacken 4A Stockholm omgående. Lämnas inte cykeln till Jonna inom denna tidsperiod utgår hyra om 100 SEK/dag i maximalt sju (7) dagar från påminnelsefakturans förfallodatum. Lämnas inte cykeln tillbaka inom denna tidsperiod anmäls cykeln som stulen och Kontoansvarig är skyldig att betala full ersättning för cykeln (5900 SEK) till UbiGo, utan att det påverkar UbiGos rätt till full kompensation för utestående betalningar från Kontoansvarig.

Köp av extra färdbevis i kollektivtrafiken eller extra timmar i bilpoolen utöver det som ingår i Prenumerationen debiteras inom 24 timmar efter tilläggsköpet det konto- eller kreditkort som registrerats för Användarkontot. 

Vissa tillägg såsom tillköp av taxiresor, uppgraderingar, upptankningsavgifter för hyrbil, böter, kostnader för självrisk och liknande som når UbiGo med fördröjning faktureras nästkommande månad efter det att UbiGo fått information om sådana tilläggskostnader. Vid faktureringen tillkommer en faktureringsavgift om 39 SEK.

UbiGo tar även ut en administrativ avgift om 300 SEK för att hantera betalning av böter som uppkommit genom Användarens användning av Resetjänsterna. Oavsett antalet böter eller summan av de böter som Användaren ådragit sig per månad är avgiften totalt 300 SEK per månad.

UbiGo skickar en (1) påminnelse för obetalda fakturor som förfallit till betalning innan de skickas till inkasso. Påminnelseavgiften är 60 SEK och avgift för att skicka ärendet till inkasso är 180 SEK.

5. Ångerrätt

Som Kontoansvarig har du rätt att ångra beställningen av Tjänsten inom 14 dagar från det att ett Användarkonto skapats. Du behöver meddela UbiGo via de kontaktuppgifter som anges i dessa Villkor senast 14 dagar efter det att du tagit emot bekräftelse om att Användarkonto skapats. Du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här eller på annat sätt meddela oss att du ångrar beställningen av Tjänsten.

Om Användare använder Resetjänsterna innan 14-dagarsperioden löpt ut är Kontoansvarig betalningsansvarig för den del av Resetjänsterna som utnyttjats och UbiGo kommer då att behålla den del av betalningen som motsvarar de Resetjänster som utnyttjats under 14-dagarsperioden. Om Användare inte utnyttjar några Resetjänster kommer hela det erlagda beloppet att betalas tillbaka.

Återbetalningen kommer att ske inom 14 dagar från det datum UbiGo informerades om att Kontoansvarig vill ångra beställningen av Tjänsten. Betalningen kommer ske till samma konto- eller kreditkort som användes av Kontoansvarig när betalningen gjordes såvida inte annat blir överenskommet.

6. Användares ansvar

Kontoansvarig är betalningsansvarig för Tjänsten samt för Resetjänster som är hänförliga till Användarkontot. Kontoansvarig är skyldig att betala kostnader, inklusive avgifter eller böter som uppstår i samband med användning av Tjänsterna och utnyttjandet av Resetjänster även om det skett genom att någon obehörig fått tillgång till inloggningsuppgifter genom Användares försummelser.

Användare åtar sig att hålla sina inloggningsuppgifter skyddade och undvika att inloggningsuppgifterna sprids till obehöriga. Skulle Användares inloggningsuppgifter spridas på grund av Användares agerande eller brist därav ansvarar Användare för eventuella konsekvenser gällande användning av tjänsten.

Användare åtar sig att inte begå brott eller på annat sätt väsentligen missköta sig vid användning av Tjänsten eller Resetjänster eller att bryta mot Leverantörernas villkor.

Användare ska kontakta kundtjänst om Leverantören inte kan åtgärda brister vid leverans, eller om Appen eller webbplatsen tillfälligt är ur funktion. 

Som Användare förstår och godkänner du att du inte ska (i) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar Appen, webbplatsen www.ubigo.me eller en annan Användare från att använda Appen eller webbplatsen eller påverkar säkerheten i Appen eller webbplatsen, eller (ii) använda någon enhet eller försöka använda någon programvara, verktyg, agent, skript eller annan mekanism (inklusive utan begränsningar, spindlar, botprogram, crawlers, avatarer eller intelligenta agenter) i Appen eller på webbplatsen, eller kopiera innehåll från Appen eller webbplatsen. 

Om Användare bryter eller misstänks bryta mot denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor förbehåller vi oss rätten att blockera Användarens tillgång till Tjänsterna, Appen och webbplatsen.

7. Ansvarsbegränsningar

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier. UbiGo garanterar inte heller att Tjänsten uppfyller Användarens förväntningar, är felfri eller kan användas utan avbrott eller att samtliga fel och brister i Tjänsten kommer att åtgärdas. 

UbiGo garanterar ej tillgänglighet för Resetjänsterna utan Leverantörerna svarar för varje bokad Resetjänst och dess utförande. Om bokad Resetjänst har brister vid leverans, är det Leverantören som ansvarar för att lösa detta.

Om inte annat följer av tillämplig lag, ansvarar UbiGo inte för indirekt skada såsom men inte begränsat till följdskada, utebliven vinst eller, intäkt eller förlorad data. 

Varken UbiGo eller Användare skall hållas ansvarig för försummelse eller försening av uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta avtal som beror på orsaker utanför deras kontroll.

8. Paus av prenumeration och uppsägning av Användarkonto

Kontoansvarig har rätt att två gånger per prenumerationsår pausa sin Prenumeration av timmar i bilpool samt färdbevis i kollektivtrafiken. Pausen varar i en månad åt gången. Skulle Kontoansvarig vilja pausa Prenumerationen två gånger i följd behöver meddelande om detta lämnas vid två separata tidpunkter och kan alltså inte lämnas vid samma tillfälle. Prenumerationsåret påbörjas det datum Användarkontot öppnas och utgör startdatum för varje prenumerationsår och förnyelsedatum. Prenumerationen följer alltså inte kalendermånader utan baseras på när Prenumerationen påbörjades. Prenumerationsåret består av de tolv (12) månader som följer efter startdatumet varje år. Begäran att pausa Prenumerationen ska göras till kundtjänst på telefon: 08-446 853 15, e-post: support@ubigo.me eller i UbiGo-appen. Pausen börjar gälla från och med Prenumerationens nästkommande förnyelsedatum. 

Kontoansvarig kan när som helst avsluta Användarkontot och Kontoanvändare kan när som helst  frånträda tillgång till Användarkontot genom att kontakta kundtjänst på telefon: 08-446 853 15, e-post: support@ubigo.me eller i UbiGo-appen. Uppsägningen börjar gälla Prenumerationens nästkommande förnyelsedatum.

I händelse av att UbiGo eller Kontoansvarig säger upp Användarkontot har Användare tillgång till inneliggande timmar i bilpool samt färdbevis i kollektivtrafiken i 30 dagar efter bekräftad uppsägning. 30 dagar efter uppsägningen av Användarkontot försvinner eventuella inneliggande timmar i bilpool samt färdbevis i kollektivtrafiken.

Om Användare prenumererar på cykel måste Användaren återlämna cykeln i Jonnas lokaler på Tegelbacken 4A Stockholm senast sju (7) dagar från bekräftad uppsägning. Lämnas inte cykeln till Jonna inom denna tidsperiod utgår hyra om 100 SEK/dag i maximalt sju (7). Lämnas inte cykeln tillbaka inom denna tidsperiod anmäls cykeln som stulen och Kontoansvarig är skyldig att betala full ersättning för cykeln (5900 SEK) till UbiGo, utan att det påverkar UbiGos rätt till full kompensation för utestående betalningar från Kontoansvarig.

För att undvika missförstånd, UbiGo återbetalar aldrig outnyttjade Prenumerationer till Kontoanvändaren förutom vid utnyttjandet av ångerrätt enligt avsnitt 5 i Villkoren.

9. Ändringar

Materiella ändringar av dessa Villkor som påverkar Användare negativt kommer kommuniceras till dig via e-post senast 30 dagar innan de träder i kraft. Har du inte invänt mot ändringarna inom 20 dagar kommer de börja gälla automatiskt.

9. Klagomål, tvist och lagval

Dessa Villkor lyder, tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om Användare är bosatt i ett annat land än Sverige kan det finns tvingande konsumentskyddsregler som ger Användaren ytterligare rättigheter utöver dem som anges Villkoren och i den svenska konsumentlagstiftningen.

För klagomål eller krav relaterade till Tjänsten du kontakta oss genom telefon: 08-446 853 15, eller e-post: support@ubigo.me.

Du kan också lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. 

Om vi inte lyckas nå en lösning av tvisten utanför domstol ska frågan istället tas upp i domstol i Sverige, såvida inte Användaren är bosatt i ett annat land än Sverige och utländska tvingande konsumentskyddsregler anger en annan obligatoriskt domstol för konsumenttvister.