Allmänna villkor UbiGo x Jonna cykelprenumeration

Senast ändrad 04-06-20

1. Definitioner

De allmänna villkoren innehåller följande definierade villkor:

Abonnemang: Avtalet mellan Jonna och hyrestagaren via UbiGo angående användning av cykeln och utnyttjande av tjänsten i utbyte mot betalning av abonnemangskostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

Villkor: Dessa allmänna villkor.

 

Slutdatum: Det datum då abonnemanget upphör på grund av uppsägning av hyrestagaren som förklaras i artikel 6.3.

 

Cykel: Cykeln hyrestagaren har tillgång till under abonnemanget.

 

Hyrestagare: Alla fysiska eller juridiska personer som tecknar ett abonnemang med Jonna.

 

Ej på rullgaranti: Har definitionen som förklaras i artikel 5.4.

 

Jonna: Jonna AB, 559249-1541.

 

På rullgaranti: Den lösning som Jonna tillhandahåller hyrestagaren genom att antingen reparera eller byta ut cykeln mot en annan.

 

2. Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för varje avtal mellan Jonna och UbiGo
 

2.2 Avtal mellan Jonna och hyrestagaren i avvikelse från eller utöver dessa allmänna villkor gäller endast om de uttryckligen bekräftas av Jonna, t.ex. via e-post.

 

2.3 Alla belopp som nämns av Jonna inkluderar moms.

 

3. Abonnemang

3.1 Under abonnemangets längd har hyrestagaren via UbiGo tillgång till Jonnas tjänster mot betalning.

 

3.2 Cykeln levereras med lås med 1 nyckel, samt fram och baklyse.

 

3.3 Abonnemanget ger hyrestagaren rätt till rullgaranti (se artikel 5).

 

3.4 Jonna har alltid en reservnyckel till cykeln. Om nyckeln skadas eller tappas bort måste ny nyckel beställas av Jonna. Leverans av en ny nyckel medför en kostnad på 100 kr per nyckel.

 

3.5 På grund av stöldrisk får nyckeln inte kopieras.

 

4. Villkor

4.1 Hyrestagaren ska se till att all rimlig vård tas vid användning av cykeln.

 

4.2 Cykeln är endast avsedd för personligt bruk av hyrestagaren och får ej användas av andra.

 

4.3 Cykeln tillhör Jonna. Hyrestagaren får i sin tur inte försäkra cykeln.

 

4.4 Hyrestagaren är ansvarig för efterlevnaden av villkoren.

 

4.5 Hyrestagaren får inte göra några ändringar av cykeln som inte kan tas bort utan att skada cykeln.

 

4.6 Hyrestagaren ansvarar för att uppdatera kunduppgifter, till exempel en ny adress, i god tid. Angiven adress måste vara hyrestagarens folkbokföringsadress för ett giltigt kontrakt, om Jonna inte godkänner undantag.

 

4.7 Hyrestagaren måste vara minst 18 år gammal, samt inte ha betalningsanmärkningar för att kunna abonnera på tjänsten.

 

5. På rullgaranti

5.1 Jonna strävar efter att byta eller reparera cykeln inom 48 timmar helgfria vardagar efter att hyrestagaren kontaktat Jonna via UbiGo support. Platsen för detta är angiven adress av hyrestagaren för kontraktet (se punkt 7.1).

 

5.2 Hyrestagaren kan inte kräva ersättning om på rullgarantin inte uppföljs inom 48-timmarstidsperioden.

 

5.3 På rullgarantin gäller endast i händelse av fel som orsakas av vanligt slitage, förlust eller stöld av cykeln och endast inom de postnummer som Jonna är aktiv inom. Exempel på fel orsakade av vanligt slitage är punktering, trasig kedja, trasig sadel och trasig belysning (ej batterier).

 

5.4 Om hyrestagaren begär en utkörning för något som inte omfattas av garantin ("Ej på rullgaranti") har Jonna har rätt att debitera en frontavgift på 200 kr. Om hyrestagaren inte är på plats vid ett schemalagt garantiärende kommer detta också att betraktas som ett ej på rullgaranti.

 

5.5 Vid utförande av på rullgaranti måste hyrestagaren möta upp med både cykeln, nyckeln och legitimation.

 

6. Abonnemang och uppsägning

6.1 Abonnemanget och dess uppsägningstid avtalas vid beställning av cykeln via UbiGo.

 

6.2 Vid ett månadsabonnemang är prenumerationsperioden en månad från det startdatum som anges i beställningsprocessen och förlängs automatiskt månad för månad, såvida det inte sägs upp i enlighet med dessa villkor. Både Jonna och hyrestagaren kan säga upp ett månadsabonnemang när som helst med en uppsägningstid på en månad.

 

6.3 Vid abonnemang med bindningstid börjar perioden från det datum som anges i orderbekräftelsen. Uppsägning under bindningstiden är inte möjlig. Vid utgången av bindningstiden förvandlas abonnemanget till ett månadsabonnemang, enligt punkt 6.2.

 

6.4 Abonnemanget via Jonna omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanföraffärslokaler).

 

6.6 Hyrestagaren har rätt att använda cykeln tills abonnemangets slutdatum efter uppsägning. Hyrestagaren står för kostnaderna för abonnemanget till slutdatumet.

 

6.7 Hyrestagaren åtar sig att kontakta UbiGo för att schemalägga tid för upphämtning när kontraktet sägs upp. Jonna hämtar då upp cykeln på avtalad plats. Hyrestagaren behöver uppvisa legitimation samt överlämna cykel, nyckel, lås samt eventuella andra komponenter som medföljde vid leverans.

 

6.8 Om hyrestagaren väljer att få cykeln upphämtad före slutdatumet upphör avtalet, men resterande dagar på abonnemanget kompenseras ej för.

 

6.9 Om hyrestagaren vill starta ett nytt abonnemang inom tre månader efter avslutat abonnemang uppstår en startkostnad på 300 kr.

 

6.10 Om cykeln inte lämnas tillbaka före eller på sista datumet debiteras hyrestagare en avgift på 100 kr per dag från slutdatumet till och med återlämnande av cykel, upp till sju dagar.

 

6.11 Om cykeln inte har återlämnats till Jonna inom sju dagar efter slutdatumet och abonnemanget inte har återaktiverats, förbehåller sig Jonna rätten att anmäla cykeln som stulen, av hyrestagaren. I så fall är hyrestagaren också skyldig att betala full ersättning till Jonna, enligt tabell 1, utan att det påverkar Jonna rätt att begära full kompensation för den förlust som den drabbats av, i den utsträckning den överskrider den ersättning, beroende på typ av abonnemang.

 

Tabell 1: Totalbelopp cykel

3xl standardcykel 6000 kr

 

7. Stöld eller borttappad cykel

7.1 I händelse av förlust eller stöld av cykeln är hyrestagaren skyldig att rapportera detta till Jonna inom 24 timmar, att överlämna nyckeln till cykeln, samt att polisanmäla inom 48 timmar. Är det gjort så är hyrestagaren endast skyldig att betala självrisk enligt tabell 2. Efter att fullständig anmälan gjorts till polis och Jonna, kommer hyrestagaren att få en ersättningscykel efter kreditupplysning är tagen och självrisk är betald.

 

Tabell 2: Självrisk

3xl standardcykel 1400 kr

 

7.2 Om hyrestagaren inte rapporterar stöld av cykeln i tid, eller inte alls, eller om hyrestagaren inte överlämnar cykelnyckeln i samband med stöld, är hyrestagaren skyldig att betala ersättningen enligt tabell 1.

 

7.3 För att minimera stöld, förlust eller skada måste cykeln alltid vara låst med bygellås. Där det är möjligt ska cykeln anslutas till ett föremål med bygellåset.

 

7.4 Om cykeln inte är låst och något inträffar, inklusive förlust eller stöld, utgår ett tillägg för försumlighet. Denna summa kommer att läggas på självrisken och finns i tabell 3.

 

Tabell 3: Belopp för förhöjd självrisk

3xl standardcykel 400 kr

 

7.5 Om en stulen cykel återfinns och lämnas till Jonna under abonnemangstiden återbetalas självrisken till hyrestagaren.

 

7.6 Om hyrestagaren inte förser Jonna med korrekt information kring händelsen utgår en avgift på 750 kr utöver självrisk och försumlighetskostnader.

 

7.7 Om delar av cykeln saknas eller stulits har Jonna rätt att fakturera hyrestagare upp till den högsta självrisknivån. En angiven artikellista är tillgänglig på begäran från Jonna.

 

7.8 Om cykeln tas bort av kommunen eller annan part p.g.a. av felparkering betraktas detta som ej på rullgaranti. Jonna hämtar in cykeln och kommer att kontakta hyrestagaren för att leverera en ny cykel. Jonna har rätt att debitera kostnader för detta till hyrestagaren, till exempel kostnader för att återfå cykeln samt avgifter för ej på rullgaranti.

 

8. Skador

8.1 Hyrestagaren måste rapportera skador på cykeln till följd av skadegörelse till Jonna inom 24 timmar efter hyrestagarens kunskap om det.

 

8.2 Förekommer annan skada eller slitage på cykeln som överstiger förväntat slitage från normal användning, förbehåller sig Jonna rätten att återkräva kostnaderna från hyrestagaren.

 

8.3 I händelse av skada orsakade av tredje part eller tredje partsansvar är hyrestagaren skyldig att förse Jonna med tredje parts kontaktinformation och en händelsebeskrivning som båda parter enats om. Ett skadeformulär finns på hemsidan. Om ingen kontaktinformation tillhandahålls kommer samtliga kostnader debiteras hyrestagaren.

 

10. Betalningar

10.1 Vid extra avgifter, som t.ex. självrisk, förbehåller sig Jonna rätten att kräva betalning via UbiGo innan hyrestagaren förses med en ny cykel.

10.2 Fakturan skickas varje månad via UbiGo och har samma villkor som kan läsas i deras användarvillkor.

 

10.3 Om betalning inte kan dras eller felaktigt avbryts, kommer hyrestagaren att få en påminnelse om att betala det förfallna beloppet inom 14 dagar. Om beloppet inte betalas inom 10 dagar skickas fakturan till inkasso.

11. Ansvar

11.1 Hyrestagaren måste undersöka cykeln vid leverans. Om hyrestagaren börjar använda en cykel, betraktas detta som ett bevis på att cykeln fungerar ordentligt.

 

11.2 Hyrestagaren måste omedelbart meddela Jonna om eventuella fel på cykeln.

 

11.3 Användningen av cykeln sker på hyrestagarens egen risk. Vid tvivel om cykelns säkerhet bör hyrestagaren kontakta Jonna omedelbart.

 

11.4 Jonna ansvarar inte för skador som hyrestagaren har till följd av användning av cykeln, såvida det inte finns avsiktlig eller grov vårdslöshet från Jonnas sida.

 

12. Ändringar

12.1 Jonna förbehåller sig rätten att ändra kostnaderna för abonnemanget. Förändringar kommer kommuniceras till hyrestagaren via e-post minst fyra månader i förväg.

 

12.2 Ändringar av villkor tillkännages minst en månad i förväg via web och e-post till hyrestagaren.

 

12.3 Jonna förbehåller sig rätten att överföra sina fordringar på hyrestagaren till en tredje part.

  

13. Avsaknad av skyldigheter

13.1 Jonna förbehåller sig rätten att avsluta (helt eller delvis) abonnemanget via en skriftlig anmälan till hyrestagaren om:

·     Hyrestagaren hamnar på obestånd och inte kan fullgöra uppfylla villkor abonnemanget;

·     Hyrestagaren avsiktligt ger Jonna felaktig information.

 

13.2 Hyrestagaren har rätt att säga upp abonnemanget omedelbart om Jonna har allvarligt misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren.