Allmänna villkor

Senast ändrad 26-03-30

1. Allmänt

Följande allmänna villkor (”Villkor”) gäller när UbiGo Innovation AB org. nr. 556985-8268 (”UbiGo”, ”vi” eller ”oss”) med registrerad adress Maskingatan 5, 417 64 Göteborg, tillhandahåller möjligheten att samla, boka och betala för resetjänster (”Tjänsten”).

Den person som initialt öppnar ett användarkonto (”Användarkonto”) hos UbiGo (”Kontoansvarig”) är betalningsansvarig samt den person som har rätt att bjuda in ytterligare användare (”Kontoanvändare”) till Användarkontot för att kunna utnyttja Tjänsten. För att kunna vara Kontoanvändare krävs att du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Samtliga Kontoanvändarna behöver godkänna dessa Villkor för att kunna ansluta sig till Användarkontot. Kontoansvarig och i tillämpliga fall Kontoanvändare benämns i dessa Villkor gemensamt ”Användare” och får inte bestå av juridiska personer.

För att kunna vara Kontoansvarig krävs att du fyllt 18 år och att du inte är en juridisk person. Som Kontoanvändare räcker det med att du har tillåtelse från din(a) vårdnadshavare att använda Tjänsten.

Du kan ansöka om att öppna ett Användarkonto genom att registrera nödvändiga uppgifter och godkänna dessa Villkor. Därefter gör vi en kreditupplysning, verifierar de uppgifter Kontoansvarig har angett och gör en körkortskontroll i tillämpliga fall. Om kreditupplysningen och verifikationen blir godkänd så öppnas Användarkontot. För att ansöka om att bli Kontoanvändare behöver du registrera nödvändiga uppgifter och godkänna dessa Villkor. Vi gör sedan en verifiering av dina uppgifter och gör en körkortskontroll i tillämpliga fall. Om dessa godkänns så blir du Kontoanvändare.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Personuppgiftspolicy här.

2. Förhållande till leverantörer av resetjänsterna

Vid utnyttjandet av resetjänster ingår Användare avtal direkt med tillhandahållarna (”Leverantör”) av resetjänsterna (”Resetjänster”). Det innebär att Användare behöver godkänna Leverantörernas tillämpliga villkor för Resetjänsterna. Observera att Leverantörens villkor kan komma att uppdateras. Se Leverantörernas fullständiga villkor här:

Tjänst
Leverantör
Tillämpliga villkor
1
Kollektivtrafik
SL
2
Taxi
Caboline (Sverigetaxi, Taxi Kurir, TopCab)
3
Poolbil
Move About
4
Hyrbil
Hertz
5
Cykel
Jonna

UbiGo har rätt att kräva ersättning från Användare i Leverantörens ställe.

3. Tjänsten

UbiGo tillhandahåller en möjlighet att samla, boka och betala för Resetjänster. UbiGo åtar sig även att tillhandahålla Användare färdbevis om det ingår i den beställda Tjänsten.

Efter att ett Användarkonto skapats väljer Kontoansvarig en eller flera Resetjänster att använda. Sedan kan Kontoansvarig välja mellan olika betalningsalternativ så som löpanderäkning efter användning av Resetjänster eller att fylla på Användarkontot med UbiGo-credits som förskottsbetalning.

Aktuella priser för Tjänsten och Resetjänsterna finns alltid publicerade på webbplatsen www.ubigo.me och i UbiGo-appen. UbiGo förbehåller sig rätten att justera priserna på Tjänsten eller Resetjänsterna och kommer då meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring görs.

Kontoansvarig kan när som helst avsluta Användarkontot och Kontoanvändare kan när som helst  frånträda tillgång till Användarkontot genom att kontakta kundtjänst på telefon (08-446 853 15), e-post (support@ubigo.me) eller i UbiGo-appen.

Eventuella UbiGo-credits betalas inte tillbaka till Användaren efter att uppsägning av Användarkontot skett. Däremot kan Användaren nyttja sina återstående UbiGo-credits.

För att kunna använda Tjänsten krävs att Användare har tillgång till en smart telefon med UbiGo-appen (”App”) installerad och uppdaterade versioner av operativsystem (iOS eller Android).

Vi försöker tillhandahålla en App av så hög kvalitet som möjligt och strävar efter att korrigera eventuella fel, men vi kan inte garantera att informationen som anges alltid är korrekt, aktuell och fullständig. Den information som visas i Appen är till stor utsträckning beroende av att Leverantörerna tillhandahåller oss korrekt information. Vi garanterar heller inte att alla funktioner eller Appen som helhet alltid är tillgänglig. Vi förbehåller oss också rätten ändra och korrigera innehållet utan föregående information.

Vi ändrar och förbättrar Appen löpande vilket betyder att vi kan komma att lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta tjänsten helt och hållet. Vi kommer dock att försöka ge dig en så tidig förvarning som möjligt men senast 30 dagar innan en större ändring som påverkar dig som Användare negativt.

Skulle du uppleva problem med Appen eller Tjänsten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08-446 853 15 eller support@ubigo.me.

4. Ångerrätt

Som Kontoansvarig har du rätt ångra beställningen av Tjänsten inom 14 dagar från det att ett Användarkonto skapats. Du behöver meddela UbiGo via de kontaktuppgifter som anges i dessa Villkor senast 14 dagar efter det att du tagit emot bekräftelse om att Användarkonto skapats. Du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här eller på annat sätt meddela oss att du ångrar beställningen av Tjänsten.

Om Användare använder Resetjänsterna innan 14-dagarsperioden löpt ut är Kontoansvarig betalningsansvarig för den del av Resetjänsterna som utnyttjats. Om förskottsbetalning gjorts kommer UbiGo att innehålla den del av betalningen som motsvarar de Resetjänster som utnyttjats under 14-dagarsperioden. Om Användare inte utnyttjar några Resetjänster kommer ingen faktura att skickas och eventuell förskottsbetalning att betalas tillbaka i sin helhet.

Om förskottsbetalning skett kommer UbiGo att betala tillbaka inom 14 dagar från det datum UbiGo informerades om att Kontoansvarig vill ångra beställningen av Tjänsten. Betalningen kommer ske med samma betalningsmedel som användes av Kontoansvarig när förskottsbetalningen gjordes såvida inte annat blir överenskommet.

5. Användares ansvar

Kontoansvarig är betalningsansvarig för Tjänsten samt för Resetjänster som är hänförliga till Användarkontot. Kontoansvarig är skyldig att betala kostnader, inklusive avgifter eller böter som uppstår i samband med användning av Tjänsterna och utnyttjandet av Resetjänster även om det skett genom att någon obehörig fått tillgång till inloggningsuppgifter genom Användares försummelser.

Användare åtar sig att hålla sina inloggningsuppgifter skyddade och undvika att inloggningsuppgifterna sprids till obehöriga. Skulle Användares inloggningsuppgifter spridas på grund av Användares agerande eller brist därav ansvarar Användare för eventuella konsekvenser gällande användning av tjänsten.

Användare åtar sig att inte begå brott eller på annat sätt väsentligen missköta sig vid användning av Tjänsten eller Resetjänster eller att bryta mot Leverantörernas villkor.

Användare ska kontakta kundtjänst om Leverantören inte kan åtgärda brister vid leverans, eller om Appen eller webbplatsen tillfälligt är ur funktion.

Som Användare förstår och godkänner du att du inte ska (i) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar Appen, webbplatsen www.ubigo.me eller en annan Användare från att använda Appen eller webbplatsen eller påverkar säkerheten i Appen eller webbplatsen, eller (ii) använda någon enhet eller försöka använda någon programvara, verktyg, agent, skript eller annan mekanism (inklusive utan begränsningar, spindlar, botprogram, crawlers, avatarer eller intelligenta agenter) i Appen eller på webbplatsen, eller kopiera innehåll från Appen eller webbplatsen.

Om Användare bryter eller misstänks bryta mot denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor förbehåller vi oss rätten att blockera Användarens tillgång till Tjänsterna, Appen och webbplatsen.

6. Betalningsvillkor

Faktura skickas ut per e-post andra veckan i varje påbörjad månad och ska betalas inom 21 dagar.

Fakturan innehåller kostnader för den aktuella månaden och tillköp (extra dagar/timmar eller tilläggsresor med taxi, uppgraderingar etc.) från föregående månad. Vissa tillägg såsom upptankningsavgifter för hyrbil, böter och liknande som når UbiGo med fördröjning faktureras på nästkommande faktura efter det att UbiGo fått information om sådana tilläggskostnader.

UbiGo tar ut en administrativ avgift för att hantera betalning av böter som uppkommit genom Användarens användning av Resetjänsterna. Den administrativa avgiften är 300 SEK och läggs till månadsfakturan om det uppkommit böter. Oavsett antalet böter eller summan av de böter som Användaren ådragit sig per månad är avgiften 300 SEK totalt.

UbiGo skickar en (1) påminnelse för obetalda fakturor som förfallit till betalning innan de skickas till inkasso. Påminnelseavgiften är 60 SEK.

7. Ansvarsbegränsningar

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier. UbiGo garanterar inte heller att Tjänsten uppfyller Användarens förväntningar, är felfri eller kan användas utan avbrott eller att samtliga fel och brister i Tjänsten kommer att åtgärdas.

UbiGo garanterar ej tillgänglighet för Resetjänsterna utan Leverantörerna svarar för varje bokad Resetjänst och dess utförande. Om bokad Resetjänst har brister vid leverans, är det Leverantören som ansvarar för att lösa detta.

Om inte annat följer av tillämplig lag, ansvarar UbiGo inte för indirekt skada såsom men inte begränsat till följdskada, utebliven vinst eller, intäkt eller förlorad data.

Varken UbiGo eller Användare skall hållas ansvarig för försummelse eller försening av uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta avtal som beror på orsaker utanför deras kontroll.

8. Ändringar

Materiella ändringar av dessa Villkor som påverkar Användare negativt kommer kommuniceras till dig via e-post senast 30 dagar innan de träder i kraft. Har du inte invänt mot ändringarna inom 20 dagar kommer de börja gälla automatiskt.

9. Klagomål, tvist och lagval

Dessa Villkor lyder, tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om Användare är bosatt i ett annat land än Sverige kan det finns tvingande konsumentskyddsregler som ger Användaren ytterligare rättigheter utöver dem som anges Villkoren och i den svenska konsumentlagstiftningen.

För klagomål eller krav relaterade till Tjänsten du kontakta oss genom telefon (08-446 853 15), eller e-post (support@ubigo.me).

Du kan också lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.

Om vi inte lyckas nå en lösning av tvisten utanför domstol ska frågan istället tas upp i domstol i Sverige, såvida inte Användaren är bosatt i ett annat land än Sverige och utländska tvingande konsumentskyddsregler anger en annan obligatoriskt domstol för konsumenttvister.